Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej prowadzonej przez Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marcina Kasprzaka 4/20, 85-314 Bydgoszcz, NIP: 953-220-06-49.

Regulamin sprzedaży internetowej, zwany dalej “Regulaminem” określa zasady prowadzenia transakcji internetowych kupna-sprzedaży przez Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marcina Kasprzaka 4/20, 85-314 Bydgoszcz.

1

Sprzedawcą jest firma: Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marcina Kasprzaka 4/20, 85-314 Bydgoszcz, NIP: 953-220-06-49.  Adres elektroniczny: kontakt@olimpic-sport.com.pl

2

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa usługi w Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania usług przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej.

3

Strona internetowa www.olimpic-sport.com.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące usług oferowanych w sprzedaży internetowej.

4

Przedmiotem sprzedaży są usługi nauki pływania oferowane przez Sprzedawcę w sprzedaży internetowej.

5

Kontem internetowym jest baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień.

6

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.

7

Wymagania sprzętowe: do zrealizowania przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer, smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien:

  • korzystać z przeglądarki IE od wersji 11, Google Chrome lub Firefox,
  • włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS,
  • a także włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows) – dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.

8

Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów w sprzedaży internetowej pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania, to jest wypełnienia formularza, założenia Konta oraz uzyskania własnego loginu a także akceptacji niniejszego regulaminu, Zasad Ochrony Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, prześlemy drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu, w przypadku gdy dany login został już wcześniej nadany.

9

Szczegółowa instrukcja składania zamówienia prezentowana jest w trakcie dokonywania zakupu.

10

Zakupów dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zdolne do dokonywania czynności prawnych.

11

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po akceptacji zamówienia przez Klienta.

12

Przed pierwszym logowaniem na Stronie Internetowej Klient składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Zasad Ochrony Prywatności  olimpic-sport.com.pl oraz regulamin sprzedaży internetowej Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz jako prowadzącą stronę internetowąolimpic-sport.com.pl, podanych przeze mnie danych osobowych, na podstawie udzielonego upoważnienia teraz i w przyszłości, na zasadach i w celach określonych w Regulaminie sprzedaży internetowej Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz  oraz zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznając się z Regulaminami poinformowany zostałem o prawie do wglądu do moich danych oraz ich poprawiania.

Nie złożenie przez Klienta oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi jego zarejestrowanie i otrzymanie własnego loginu, a w dalszej konsekwencji składanie zamówień w sprzedaży internetowej.

13

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

14

Sprzedaż usług realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny usług są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

15

Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu nie będą realizowane.

16

W razie niedostępności zamówionej usługi, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnej usługi lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę usługi na inną o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakującą usługę.

17

W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Klienta numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnej niedostępności zakupionej usługi. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

18

Realizacja zamówienia dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca umożliwia Klientowi realizację Zamówienia pod adresem podanym w opisie zamawianej usługi na terenie miasta Bydgoszczy.

19

Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.
Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz.

20

Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

21

W momencie akceptacji zamówienia, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

  1. Za pomocą płatności online.
  2. Przelewem bankowym.
  3. Przy odbiorze osobistym usługi na terenie miasta Bydgoszczy.

22

Wszelkie reklamacje należy zgłosić mailowo, telefonicznie lub osobiście, kontaktując się z Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz.

23

Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę usługach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te, nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

24

Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna sprzedaży internetowej zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

25

Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz.

26

Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach – pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – dane osobowe Klientów są przechowywane w serwerze Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz z siedzibą w Bydgoszczy.

27

Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej \ prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

38

Firma Olimpic-Sport Wojciech Siewaszewicz z siedzibą w Bydgoszczy przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

29

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku usług, które zostały zrealizowane.

W przypadku, gdy wykonana usługa ma wady, klient ma prawo do żądania naprawy wad lub ich usunięcia. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient ma obowiązek wskazać wykonawcy wady usługi, a wykonawca ma 14 dni roboczych na ich naprawienie. Jeżeli wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w danym terminie klient ma prawo nie odebrać naprawy i odmówić wykonawcy zapłaty za usługę.

W przypadku, gdy wykonawca uzna, że nie jest w stanie wykonać naprawy w określonym przez klienta terminie, klient może zażądać obniżenia kosztów za usługę.